Ημερομηνίες Εξετάσεων Πιστοποίησης Η/Υ

1.  Σάββατο 27 Μαΐου 2017 ώρες 13:00 - 16:00

2.  Τετάρτη 31  Μαΐου 2017 ώρες 18:00 - 21:00

Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσης B2 και C2

Learning Resource Network

(LRN)

Ημερομηνίες εξετάσεων

Αιτήσεις έως Προφορικά
Εξετάσεις On line