Ημερομηνίες Εξετάσεων Πιστοποίησης Η/Υ

1.  Σάββατο 22 Απριλίου 2017 ώρες 10:00 - 13:00

2.  Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 ώρες 18:00 - 21:00

Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσης B2 και C2

Learning Resource Network

(LRN)

Ημερομηνίες εξετάσεων

Αιτήσεις έως Προφορικά
Εξετάσεις On line
28/4
6/5
13/5
17/6
24/6
1/7