Εκπαίδευση Γονέων Μαθητών Γυμνασίου στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), και στην Ασφαλή Χρήση του Διαδικτύου

Το πρόγραμμα «Γονείς.gr» προσφέρει, σε έναν από τους γονείς (ή κηδεμόνες) κάθε μαθητή που εγγράφηκε στην υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) για το σχολικό έτος 2008/2009, τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί δωρεάν σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου και την αναζήτηση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό, το ασφαλές Διαδίκτυο, τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους ανήλικους και τις δυνατότητες προφύλαξης των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο.

Οι δικαιούχοι γονείς έχουν το δικαίωμα δωρεάν κατ’ οίκον εκπαίδευσης από ειδικούς εκπαιδευτές, καθώς και πρόσβασης σε εκπαιδευτικά πακέτα αυτόνομης μάθησης μέσω Διαδικτύου (e-learning).

Επιπλέον, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επιδοτούμενη νέα ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο, για τουλάχιστον δύο (2) μήνες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να έχει στο σπίτι Η/Υ (σταθερό ή φορητό) με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Διάρκεια : 11 μήνες

Στόχοι : Η εκπαίδευση των γονέων αποβλέπει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ΤΠΕ, με έμφαση στην εξοικείωσή τους με την χρήση του Διαδικτύου και την αναζήτηση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην ενημέρωση των γονέων για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους ανήλικους, και τις δυνατότητες προφύλαξής των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες και περιεχόμενο που μπορεί να βρεθεί στον Παγκόσμιο Ιστό για μαθητές Γυμνασίου, και ειδικότερα τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Δικτυακής Πύλης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) https://students.sch.gr

Χρηματοδότηση : Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, και χρηματοδοτείται κατά 20% απο εθνικούς πόρους και κατά 80% απο το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο, αξιοποιώντας πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

Συμμετέχοντες: H δράση υλοποιείται με τη συνεργασία των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ), φορέα εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

www.eparents.gr